Ogłoszenie o przetargu przedmiotów zastawu rejestrowego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł Kancelaria Komornicza nr VIII w Poznaniu, 61-139 Poznań Jana Pawła II 14 OGŁASZA PRZETARG PRZEDMIOTÓW ZASTAWU REJESTROWEGO w postaci:

  • koparki KOMATSU, nr podwozia KMTPC181E55K0723, r. prod. 2008 o wartości szacunkowej 118 080,00 zł brutto; cena wywołania 59 040,00 zł brutto.

Przetarg odbędzie się 14.03.2024 r. o godzinie 12:00 po adresem: 61-324 Poznań, ul. Ostrowska 500.

Ruchomość wyżej wymienioną można oglądać pod ww. adresem bezpośrednio przed licytacją.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania ruchomości.

Rękojmię należy złożyć przelewem na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 82 10204027 0000 1702 1392 3737 bądź gotówką najpóźniej w chwili rozpoczęcia przetargu.

Przetarg może się odbyć, jeżeli przynajmniej jedna osoba zgłosiła się do przetargu. W przetargu nie mogą uczestniczyć: zastawnik, zastawca, dłużnik, przeprowadzający przetarg, ich małżonkowie, jak również ich wstępni i zstępni oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, a także osoby obecne na przetargu w charakterze urzędowym.

Przeprowadzający przetarg udzieli przybicia nabywcy, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do kolejnego postąpienia żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje wyższej ceny. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnego złotego.

Po udzieleniu przybicia nabywcy pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się niezwłocznie złożone przez nich rękojmie. Rękojmię złożoną przez nabywcę przelewem lub w gotówce zalicza się na poczet ceny nabycia.

Nabywca staje się właścicielem przedmiotu zastawu z chwilą zapłaty ceny nabycia. Jeżeli zastawnik nie określił sposobu zapłaty ceny nabycia, to zapłata ceny nabycia następuje przelewem, gotówką lub, za zgodą zastawnika, w inny sposób. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia.

Nabywca, który niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia nie zapłaci całej ceny nabycia, traci wpłaconą część ceny oraz rękojmię i prawa wynikające z przybicia, a także nie może uczestniczyć w dalszym przetargu, który się niezwłocznie wznawia. Z części ceny wpłaconej przez nabywcę oraz rękojmi, utraconych przez nabywcę, który nie wykonał warunków przetargu, przeprowadzający przetarg zaspokaja należność z tytułu kosztów przetargu, a resztę przekazuje niezwłocznie zastawnikowi.

Nabywca, który zapłacił całą cenę nabycia, powinien niezwłocznie odebrać nabytą rzecz lub, w przypadku prawa majątkowego, dokumenty pozwalające na dysponowanie prawem lub rzeczą. Jeżeli zastawnik wyraził zgodę na późniejszy niż niezwłocznie po udzieleniu przybicia termin zapłaty ceny nabycia, nabywca powinien odebrać rzecz nabytą z chwilą udzielenia mu przybicia, chyba że zastawnik i nabywca określili inny termin odbioru rzeczy nabytej.

Po zapłaceniu ceny nabycia przeprowadzający przetarg obowiązany jest niezwłocznie wystawić nabywcy zaświadczenie stwierdzające nabycie przedmiotu zastawu rejestrowego, a w razie potrzeby przekazać także inne dokumenty.