Licytacje komornicze

Licytacje komornicze są formą sprzedaży zajętego przez komornika majątku dłużnika. Przeprowadza się je w celu uzyskania środków pieniężnych, które komornik przeznacza na zaspokojenie wierzyciela. Przedmiotem licytacji mogą być zajęte nieruchomości, czyli grunty lub budynki, oraz ruchomości, czyli rzeczy materialne niebędące nieruchomościami. Najczęściej sprzedawane na licytacjach komorniczych ruchomości to samochody, sprzęt TV, meble oraz różnego rodzaju maszyny.

Licytacje komornicze są poprzedzone opublikowaniem obwieszczeń o licytacji komorniczej zamieszczanych w formie ogłoszeń w budynku sądu, na stronach internetowych Krajowej Rady Komorniczej oraz na stronach kancelarii komorniczych. By wziąć udział w licytacji komorniczej, należy wpłacić wadium, które jest zwracane, w przypadku gdy zainteresowany nie zakupi licytowanego przedmiotu, lub zaliczane na poczet ceny, jeśli licytujący dokonał zakupu.

Przebieg licytacji komorniczej

Licytacje przeprowadza się ustnie, a biorący w nich udział deklarują kolejne wysokości kwot, poczynając od ceny wywoławczej. Ten, którego oferta okaże się najwyższa, wygrywa licytację i nabywa licytowaną rzecz po zapłaceniu ceny. W razie gdy nikt nie zgłasza chęci nabycia oferowanych na licytacji przedmiotów czy nieruchomości, mogą one być oferowane jeszcze raz, na kolejnej licytacji. Komornik przeprowadza licytację każdej sprzedawanej pozycji co najwyżej dwa razy, a decyzję o drugiej licytacji podejmuje wierzyciel. Za drugim razem cena licytowanych dóbr jest obniżana.

Licytacje komornicze bywają okazją do zakupu atrakcyjnych nieruchomości bądź przedmiotów w znacznie niższych cenach. W pierwszym terminie wystawiane na licytację przedmioty są oferowane w cenie wywoławczej wynoszącej trzy czwarte oszacowanej przez komornika wartości. W drugim terminie nieruchomości są oferowane w cenie wywoławczej wynoszącej dwie trzecie wartości, zaś ruchomości za połowę ceny.