Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł na podstawie art. 879(1) i nast. w zw. z art. 867 w zw. z art. 1013(6) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.), podaje do publicznej wiadomości, że w sprawach o sygn. Kmp 6/21, Kmp 60/20, Km 1167/22, Km 1168/22 oraz Km 1617/20, w dniu 19-04-2024 r. o godzinie 10:00 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: http://elicytacje.komornik.pl, rozpocznie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w Mielnie, gm. Czerwonak przy ul. Brzozowej nr. działki 6/29, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/00167817/2, stanowiącej własność dłużnika Artura Michałowskiego. Łączna powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 2596 m(2). Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (symbol MJ).

Suma oszacowania wynosi 334 200,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych), zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 250 650,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100 ).

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej na portalu http://elicytacje.komornik.pl i potrwa 7 dni. Przetarg rozpocznie się w dniu: 19-04-2024 r. o godz. 10.00, a zakończy się w dniu 26-04-2024 r. o godz. 10.00.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany do złożenia rękojmi w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 33 420,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych 00/100). Rękojmię należy złożyć najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 82 10204027 0000 1702 1392 3737.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 867(1) § 4 k.p.c. nie stosuje się [art. 879(5) § 1 k.p.c. w zw. z art. 1013(6) § 1 k.p.c.].

Oprócz uiszczenia rękojmi, przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem http://elicytacje.komornik.pl oraz zgłoszenia udziału na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli licytant licytuje we własnym imieniu lub na 5 dni przed terminem przetargu, jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia [art. 879(5) § 4 k.p.c. w zw. z art. 1013(6) § 1 k.p.c.]. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Przed przystąpieniem do licytacji licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej na 5 dni przed terminem licytacji [art. 879(5) § 2 k.p.c. w zw. z art. 1013(6) § 1 k.p.c.].

W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do uzupełnienia danych, o których mowa w art. 879(5) § 2 k.p.c., lub do złożenia rękojmi. Jeżeli licytant występuje w imieniu innej osoby wzywa się go, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do przedłożenia utrwalonej w postaci elektronicznej kopii pełnomocnictwa w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Wezwania dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego [art. 879(5) § 3 k.p.c. w zw. z art. 1013(6) § 1 k.p.c.]. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi, podania danych lub złożenia dokumentów, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. [art. 879(5) § 5 k.p.c. w zw. z art. 1013(6) § 1 k.p.c.].

Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika [art.879(6) § 1 k.p.c. w zw. z art. 1013(6) § 1 k.p.c.]. Jednocześnie jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia [art. 879(6) § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 1013(6) § 1 k.p.c.].

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09.00 do godz. 16.00 oraz przy uczestnictwie komornika sądowego w dniu 11-04-2024 r. od godz. 13.00 do godz. 13.30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji udziału w ograniczonym prawie rzeczowym w drodze licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 953 w zw. z art. 986(4) k.p.c., w sprawach o sygn. Km 826/22, Km 848/20, Km 1327/21, Km 760/21, GKm 252/21, GKm 543/22, GKm 62/23 oraz Km 1204/23, w dniu 18-04-2024 r. o godzinie 10:00, rozpocznie się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: http://elicytacje.komornik.pl

pierwsza licytacja

udziału w wysokości 1/2 w ograniczonym prawie rzeczowym w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 61-251 Poznań, os. Orła Białego 43/109, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" w Poznaniu (adres spółdzielni: 61-148 Poznań, os. Piastowskie 16), dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00228145/3, który przysługuje dłużnikowi Łukaszowi Siwczakowi. Łączna powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu mieszkalnego wynosi 79,10 m(2). Mieszkanie składa się z pokoju z wyjściem na loggie, dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC i korytarza.

Suma oszacowania przedmiotowego udziału w ograniczonym prawie rzeczowym wynosi 245 200,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych 00/100), zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 183 900,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej na portalu http://elicytacje.komornik.pl i potrwa 7 dni.

Przetarg rozpocznie się w dniu: 18-04-2024 r. o godz. 10.00, a zakończy się w dniu 25-04-2024 r. o godz. 10.00.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany do złożenia rękojmi w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 24 520,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100). Rękojmię należy złożyć najpóźniej na 2 dni robocze [art. 986(5) § 1 zd. 1 k.p.c.] przed rozpoczęciem przetargu, na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 82 10204027 0000 1702 1392 3737.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 k.p.c. nie stosuje się [art. 986(5) § 1 zd 2 k.p.c.].

Oprócz uiszczenia rękojmi, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem http://elicytacje.komornik.pl [art. 986(4) § 2 k.p.c.] oraz zgłoszenie do udziału w przetargu. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Oprócz uiszczenia rękojmi, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem http://elicytacje.komornik.pl [art. 986(4) § 2 k.p.c.] oraz zgłoszenie do udziału w przetargu. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw [art. 986(5) § 2 k.p.c.].

W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby - do przedłożenia utrwalonych postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Wezwania dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego [art. 986(5) § 3 k.p.c.]. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, o których mowa w art. 986(5) § 2 k.p.c., niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego [art. 986(5) § 4 k.p.c.]

Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji [art. 986(7) § 1 k.p.c.]. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego [art. 986(7) § 3 k.p.c.].

Jednocześnie jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia [art. 986(7) § 3(1) k.p.c.].

Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa [art. 986(7) § 5 k.p.c.].

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły [art. 976 § 1 k.p.c.]. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09.00 do godz. 16.00 oraz przy uczestnictwie komornika sądowego w dniu 09-04-2024 r. od godz. 13.00 do godz. 13.30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawach Km 1434/22 oraz Km 950/23 w dniu 11-04-2024 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę pod adresem al. Marcinkowskiego 32, 60-101 POZNAŃ w sali nr 8, odbędzie się:

pierwsza licytacja

zajętej nieruchomości lokalowej (mieszkalnej) nr 38 położonej w Poznaniu (61-129) przy ul. Małachowskiego 6, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00286796/5 wraz z udziałem wynoszącym 4723/449075 cz. w nieruchomości wspólnej zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00114316/1, stanowiącej własność dłużnika Joanny Magdaleny Roszyk.

Suma oszacowania wynosi 354.700,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 266.025,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia pięć złotych).

Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 35.470,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 82 10204027 0000 1702 1392 3737.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz przy uczestnictwie komornika sądowego w dniu 04-04-2024 r. od godz. 13.00 do godz. 13.30, jak również w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 1957/22/4N).

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł na podstawie art. 879(1) i nast. w zw. z art. 867 w zw. z art. 1013(6) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.), podaje do publicznej wiadomości, że w sprawach o sygn. Km 1501/21 oraz Km 84/22, w dniu 29-03-2024 r. o godzinie 10:00 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: http://elicytacje.komornik.pl, rozpocznie się

pierwsza licytacja

wydzielonej części nieruchomości dłużnika położonej w Puszczykowie przy ul. Jarosławskiej 25, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00072538/6, w postaci niezabudowanej, wyodrębnionej geodezyjnie działki gruntu o numerze 718/8. Łączna powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 5.044,00 m(2), w części południowej o pow. około 270 m(2) położona jest na terenie przeznaczonym pod drogi publiczne klasy dojazdowej (symbol KDD), w pozostałej części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol 2MN).

Suma oszacowania wynosi 2 734 782,00 zł brutto (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote) - w tym 23% VAT, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 2 051 086,50 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych i 50/100) - w tym 23% VAT.

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej na portalu http://elicytacje.komornik.pl i potrwa 7 dni. Przetarg rozpocznie się w dniu: 29-03-2024 r. o godz. 10.00, a zakończy się w dniu 05-04-2024 r. o godz. 10.00.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany do złożenia rękojmi w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 273 478,20 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i 20/100). Rękojmię należy złożyć najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 82 10204027 0000 1702 1392 3737.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 867(1) § 4 k.p.c. nie stosuje się [art. 879(5) § 1 k.p.c. w zw. z art. 1013(6) § 1 k.p.c.].

Oprócz uiszczenia rękojmi, przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem http://elicytacje.komornik.pl oraz zgłoszenia udziału na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli licytant licytuje we własnym imieniu lub na 5 dni przed terminem przetargu, jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia [art. 879(5) § 4 k.p.c. w zw. z art. 1013(6) § 1 k.p.c.]. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Przed przystąpieniem do licytacji licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej na 5 dni przed terminem licytacji [art. 879(5) § 2 k.p.c. w zw. z art. 1013(6) § 1 k.p.c.].

W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do uzupełnienia danych, o których mowa w art. 879(5) § 2 k.p.c., lub do złożenia rękojmi. Jeżeli licytant występuje w imieniu innej osoby wzywa się go, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do przedłożenia utrwalonej w postaci elektronicznej kopii pełnomocnictwa w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Wezwania dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego [art. 879(5) § 3 k.p.c. w zw. z art. 1013(6) § 1 k.p.c.]. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi, podania danych lub złożenia dokumentów, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. [art. 879(5) § 5 k.p.c. w zw. z art. 1013(6) § 1 k.p.c.].

Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika [art.879(6) § 1 k.p.c. w zw. z art. 1013(6) § 1 k.p.c.]. Jednocześnie jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia [art. 879(6) § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 1013(6) § 1 k.p.c.].

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09.00 do godz. 16.00 oraz przy uczestnictwie komornika sądowego w dniu 21-03-2024 r. od godz. 13.00 do godz. 13.30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.