Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 720/23 w dniu 27-06-2024 r. o godz. 12:00 pod adresem: 60-461 Poznań, ul. Mławska 4 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja następujących przedmiotów:

  • udział w wysokości 1/2 w ruchomości: VOLKSWAGEN CRAFTER, nr rej. PY11611.

Licytowane przedmioty można oglądać pod ww. adresem przed licytacją.

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 82 10204027 0000 1702 1392 3737.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie (art. 8671 § 2 kpc ). Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 § 3 kpc).Zgodnie z art. 8672 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 8673 kpc postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu przedmiotów zastawu rejestrowego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł Kancelaria Komornicza nr VIII w Poznaniu, 61-139 Poznań Jana Pawła II 14 OGŁASZA PRZETARG PRZEDMIOTÓW ZASTAWU REJESTROWEGO w postaci:

  • koparki KOMATSU, nr podwozia KMTPC181E55K0723, r. prod. 2008 o wartości szacunkowej 118 080,00 zł brutto; cena wywołania 59 040,00 zł brutto.

Przetarg odbędzie się 14.03.2024 r. o godzinie 12:00 po adresem: 61-324 Poznań, ul. Ostrowska 500.

Ruchomość wyżej wymienioną można oglądać pod ww. adresem bezpośrednio przed licytacją.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania ruchomości.

Rękojmię należy złożyć przelewem na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 82 10204027 0000 1702 1392 3737 bądź gotówką najpóźniej w chwili rozpoczęcia przetargu.

Przetarg może się odbyć, jeżeli przynajmniej jedna osoba zgłosiła się do przetargu. W przetargu nie mogą uczestniczyć: zastawnik, zastawca, dłużnik, przeprowadzający przetarg, ich małżonkowie, jak również ich wstępni i zstępni oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, a także osoby obecne na przetargu w charakterze urzędowym.

Przeprowadzający przetarg udzieli przybicia nabywcy, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do kolejnego postąpienia żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje wyższej ceny. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnego złotego.

Po udzieleniu przybicia nabywcy pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się niezwłocznie złożone przez nich rękojmie. Rękojmię złożoną przez nabywcę przelewem lub w gotówce zalicza się na poczet ceny nabycia.

Nabywca staje się właścicielem przedmiotu zastawu z chwilą zapłaty ceny nabycia. Jeżeli zastawnik nie określił sposobu zapłaty ceny nabycia, to zapłata ceny nabycia następuje przelewem, gotówką lub, za zgodą zastawnika, w inny sposób. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia.

Nabywca, który niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia nie zapłaci całej ceny nabycia, traci wpłaconą część ceny oraz rękojmię i prawa wynikające z przybicia, a także nie może uczestniczyć w dalszym przetargu, który się niezwłocznie wznawia. Z części ceny wpłaconej przez nabywcę oraz rękojmi, utraconych przez nabywcę, który nie wykonał warunków przetargu, przeprowadzający przetarg zaspokaja należność z tytułu kosztów przetargu, a resztę przekazuje niezwłocznie zastawnikowi.

Nabywca, który zapłacił całą cenę nabycia, powinien niezwłocznie odebrać nabytą rzecz lub, w przypadku prawa majątkowego, dokumenty pozwalające na dysponowanie prawem lub rzeczą. Jeżeli zastawnik wyraził zgodę na późniejszy niż niezwłocznie po udzieleniu przybicia termin zapłaty ceny nabycia, nabywca powinien odebrać rzecz nabytą z chwilą udzielenia mu przybicia, chyba że zastawnik i nabywca określili inny termin odbioru rzeczy nabytej.

Po zapłaceniu ceny nabycia przeprowadzający przetarg obowiązany jest niezwłocznie wystawić nabywcy zaświadczenie stwierdzające nabycie przedmiotu zastawu rejestrowego, a w razie potrzeby przekazać także inne dokumenty.