Obwieszczenie o drugiej licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2023 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę pod adresem al. Marcinkowskiego 32, 60-101 POZNAŃ w sali nr 8, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: 61-166 Poznań, osiedle Piastowskie 115/49, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" w Poznaniu (adres spółdzielni: 61-148 Poznań, os. Piastowskie 16), dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00149068/1, o powierzchni użytkowej 77,80 m2, przysługującego dłużnikowi: Paweł Kozłowski.

Suma oszacowania wynosi 611 300,00 zł, zaś cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 407 533,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 130,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 82 10204027 0000 1702 1392 3737.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przy uczestnictwie komornika sądowego w dniu 08-03-2023 r. o godz. 13.00, jak również przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 1431/21/5N).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.