Obwieszczenie o licytacji lokalu użytkowego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2023 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę pod adresem al. Marcinkowskiego 32, 60-101 POZNAŃ w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego pod adresem: 61-543 Poznań, Spychalskiego (dawniej Chwiałkowskiego) 20/1N, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00225097/0 wraz z udziałem wynoszącym 865/11090 cz. w nieruchomości wspólnej zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00001287/3, o powierzchni 86,50 m2, będącego własnością dłużnika: "RGR DEVELOPER" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Suma oszacowania wynosi 514 509,00 zł brutto (w tym 23% VAT), zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 385 881,75 zł brutto (w tym 23% VAT).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 51 450,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 82 10204027 0000 1702 1392 3737.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przy uczestnictwie komornika sądowego w dniu 27-04-2023 r. o godz. 13.00, jak również przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 288/22/2).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.