Administratorem danych osobowych stron/uczestników postępowań prowadzonych przez Komornika jest Komornik. Dane kontaktowe do zgłoszeń w przedmiocie danych osobowych: (adres e-mail: poznan.koziel@komornikid.pl, tel.: 61 110 05 49 lub na adres: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł ul Jana Pawła II 14 Poznań). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Łukasz Kozieł – e-mail: lukasz.koziel@komornikid.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na Komornika przez przepisy prawa.

W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynów zabronionych.

Dane osobowe pozyskiwane są od stron i/lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych i/lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub uzyskiwane są ze źródeł powszechnie dostępnych.

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych Komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza obszar EOG, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG.

W odniesieniu do swoich danych osobowych strona/uczestnik postępowania w każdej chwili może zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie uwzględnione, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania/czynności i/lub obowiązki nałożone na Komornika przepisami prawa.

Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych Komornika.

Strona/uczestnik postępowania może wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.