Ustawodawca powierzył komornikom kompetencję do sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi, publicznymi licytacjami z przybiciem najwyższej lub najniższej oferty.Komornik przystępuje do działania na wniosek „organizatora licytacji”, którym może być każdy, kto chciałby nadać temu wydarzeniu nimb profesjonalizmu oraz zapewnić niekwestionowaną bezstronność oraz zgodność z prawem.

Komornik:

  • sprawuje bezpośrednią kontrolę nad przebiegiem licytacji,
  • dba o prawidłowość ogłoszenia,
  • kontroluje wadia uiszczane przez przystępujących do licytacji,
  • udziela przybicia najkorzystniejszej ofercie.