Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego tj. tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

 • Tytułami egzekucyjnymi są:
  • orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
  • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;
  • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;
  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
  • akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.
 • Klauzula wykonalności – pieczęć umieszczana na tytule egzekucyjnym przez Sąd, która potwierdza, że tytuł nadaje się do egzekucji oraz określa jej zakres.
 • Komornik jako organ egzekucyjny nie bada zasadności oraz wymagalności świadczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym, jednakże odmawia wszczęcia egzekucji, jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia.

Wszczęcie postępowania następuje na wniosek wierzyciela, który winien zawierać:

 • Oryginał tytułu wykonawczego.
 • Oznaczenie świadczenia, jakie komornik ma wyegzekwować.
 • Oświadczenie o wyborze komornika na podstawie art. 10 u.k.s. jeśli komornik działać ma poza obszarem swojego rewiru komorniczego, z zastrzeżeniem, że dłużnik zamieszkuje na terenie właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
 • Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wierzyciel reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika.
 • Wskazanie znanego wierzycielowi majątku dłużnika, do którego komornik skierować ma egzekucję.

Komornik jest uprawniony do ustalenia majątku dłużnika w toku postępowania, zatem jeśli wierzyciel nie dysponuje wiedzą w tym przedmiocie, może wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem, zgodnie z którym komornik kieruje zapytania do:

 • Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych
 • Urzędu Skarbowego
 • Krajowego Rejestru Zastawów
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK
 • System OGNIVO (zapytanie o rachunki bankowe dłużnika)
 • innych instytucji, które mogą mieć wiedzę o majątku dłużnika