Postępowanie zabezpieczające to postępowanie prowadzone na etapie przed wydaniem orzeczenia przez Sąd o obowiązku zapłaty określonego świadczenia, mające na celu zabezpieczenie przyszłych roszczeń. W postępowaniu zabezpieczającym stronami postępowania jest Uprawniony (późniejszy Wierzyciel) i Obowiązany (późniejszy Dłużnik). Podstawą do wszczęcia postępowania zabezpieczającego przed komornikiem jest również Nakaz zapłaty wydany przez Sąd, przed opatrzeniem go klauzulą wykonalności.

Komornik dokonuje zabezpieczenia roszczeń pieniężnych poprzez: 

  • zajęcie ruchomości,
  • wynagrodzenia za pracę,
  • wierzytelności z rachunku bankowego,
  • innej wierzytelności,
  • prawa majątkowego.

Koszt: Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu. Uiszczenie tej opłaty następuje wraz ze złożeniem wniosku i warunkiem wszczęcia postępowania.