Wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej

Rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga złożenia u komornika stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej. Powinien on zawierać szczegółowe dane wierzyciela (imię, nazwisko, ewentualnie nazwę firmy, dokładny adres) oraz dłużnika (w tym przypadku warto podać także w miarę możliwości numer PESEL, numer dowodu osobistego czy imiona rodziców, a w przypadku firm NIP).

We wniosku należy wskazać komornikowi, na jakiej podstawie zwracamy się o wszczęcie egzekucji, podając tytuł wykonawczy, który posiadamy. Trzeba określić kto i kiedy go wydał. Wniosek składany komornikowi musi też jasno określać spełnienia jakiego świadczenia na podstawie posiadanego tytułu wykonawczego oczekujemy. Czy ma to być zapłata określonej kwoty pieniężnej, wykonanie jakiejś czynności – taką będzie na przykład opuszczenie lokalu przy wniosku o dokonanie eksmisji – czy też może wydanie określonej rzeczy – tak będzie choćby przy wniosku o odzyskanie przedmiotu, za który dłużnik nie uregulował należności.

W ramach składanego wniosku można też wnosić o wyegzekwowanie zwrotu zasądzonych i ujętych w tytule wykonawczym opłat sądowych czy odsetek. Składając wniosek o wszczęcie egzekucji wierzyciel powinien określić, czy domaga się całości czy części zasądzonego roszczenia. Nie ma natomiast konieczności wskazywania sposobu przeprowadzenia egzekucji, choć jeśli wierzyciel chce, może tak uczynić, wskazując jeden lub kilka sposobów egzekucji należności, na przykład: z posiadanych przez dłużnika ruchomości, z rachunków bankowych, z wynagrodzeń lub świadczeń emerytalno-rentowych czy z nieruchomości będących własnością lub współwłasnością dłużnika. Jeśli wierzyciel tego nie zrobi, komornik sam ustala i wybiera najlepszą dla zaspokojenia roszczeń wierzyciela metodę.

Składając wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej należy bezwzględnie pamiętać o konieczności dołączenia do niego oryginału tytułu wykonawczego oraz o złożeniu na wniosku własnoręcznego podpisu.

W razie gdy wierzyciel korzysta ze swego prawa do wyboru komornika z innego rewiru niż przewidziany w kodeksie postępowania cywilnego, powinien do wniosku dołączyć stosowne oświadczenie.

Gotowe wzory najczęściej stosowanych wniosków, które wystarczy pobrać i wypełnić.

Wniosek egzekucyjny - Świadczenie alimentacyjne

Wniosek o doręczenie

Wniosek o ustalenie aktualnego miejsca zamieszkania adresata przesyłki

Wniosek o zabezpieczenie

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

Oświadczenie wierzyciela o wyborze komornika

Skarga na czynności komornika