Obwieszczenie o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawach Km 1434/22 oraz Km 950/23 w dniu 11-04-2024 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę pod adresem al. Marcinkowskiego 32, 60-101 POZNAŃ w sali nr 8, odbędzie się:

pierwsza licytacja

zajętej nieruchomości lokalowej (mieszkalnej) nr 38 położonej w Poznaniu (61-129) przy ul. Małachowskiego 6, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00286796/5 wraz z udziałem wynoszącym 4723/449075 cz. w nieruchomości wspólnej zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00114316/1, stanowiącej własność dłużnika Joanny Magdaleny Roszyk.

Suma oszacowania wynosi 354.700,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 266.025,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia pięć złotych).

Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 35.470,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 82 10204027 0000 1702 1392 3737.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz przy uczestnictwie komornika sądowego w dniu 04-04-2024 r. od godz. 13.00 do godz. 13.30, jak również w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 1957/22/4N).

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.