Obwieszczenie o pierwszej licytacji udziału w ograniczonym prawie rzeczowym w drodze licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 953 w zw. z art. 986(4) k.p.c., w sprawach o sygn. Km 826/22, Km 848/20, Km 1327/21, Km 760/21, GKm 252/21, GKm 543/22, GKm 62/23 oraz Km 1204/23, w dniu 18-04-2024 r. o godzinie 10:00, rozpocznie się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: http://elicytacje.komornik.pl

pierwsza licytacja

udziału w wysokości 1/2 w ograniczonym prawie rzeczowym w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 61-251 Poznań, os. Orła Białego 43/109, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" w Poznaniu (adres spółdzielni: 61-148 Poznań, os. Piastowskie 16), dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00228145/3, który przysługuje dłużnikowi Łukaszowi Siwczakowi. Łączna powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu mieszkalnego wynosi 79,10 m(2). Mieszkanie składa się z pokoju z wyjściem na loggie, dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC i korytarza.

Suma oszacowania przedmiotowego udziału w ograniczonym prawie rzeczowym wynosi 245 200,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych 00/100), zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 183 900,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej na portalu http://elicytacje.komornik.pl i potrwa 7 dni.

Przetarg rozpocznie się w dniu: 18-04-2024 r. o godz. 10.00, a zakończy się w dniu 25-04-2024 r. o godz. 10.00.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany do złożenia rękojmi w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 24 520,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100). Rękojmię należy złożyć najpóźniej na 2 dni robocze [art. 986(5) § 1 zd. 1 k.p.c.] przed rozpoczęciem przetargu, na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 82 10204027 0000 1702 1392 3737.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 k.p.c. nie stosuje się [art. 986(5) § 1 zd 2 k.p.c.].

Oprócz uiszczenia rękojmi, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem http://elicytacje.komornik.pl [art. 986(4) § 2 k.p.c.] oraz zgłoszenie do udziału w przetargu. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Oprócz uiszczenia rękojmi, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem http://elicytacje.komornik.pl [art. 986(4) § 2 k.p.c.] oraz zgłoszenie do udziału w przetargu. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw [art. 986(5) § 2 k.p.c.].

W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby - do przedłożenia utrwalonych postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Wezwania dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego [art. 986(5) § 3 k.p.c.]. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, o których mowa w art. 986(5) § 2 k.p.c., niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego [art. 986(5) § 4 k.p.c.]

Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji [art. 986(7) § 1 k.p.c.]. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego [art. 986(7) § 3 k.p.c.].

Jednocześnie jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia [art. 986(7) § 3(1) k.p.c.].

Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa [art. 986(7) § 5 k.p.c.].

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły [art. 976 § 1 k.p.c.]. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09.00 do godz. 16.00 oraz przy uczestnictwie komornika sądowego w dniu 09-04-2024 r. od godz. 13.00 do godz. 13.30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.